Radosna szkoła

Radosna szkoła

Program rządowy na lata 2009-2014

Założenia programu "Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia"

W ramach programu rządowego "Radosna szkoła" organy prowadzące otrzymają wsparcie finansowe na:

  • urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych ( np.: pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.   
  • pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę ( układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań ( np. plastycznych, konstrukcyjnych ), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji.

Zasady wsparcia szkół w ramach programu

Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy znajdują się na stronie
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=438:projekt-programu-rzdowego-qradosna-szkoaq&catid=27:projekty-aktow-prawnych&Itemid=52


Realizacja programu rządowego zaplanowana została na lata 2009 - 2014.Koszt całego programu wynosi 2 miliardy 438 milionów zł., z czego 1 miliard 278 milionów zł. pochodzić będzie z budżetu z państwa, a 1 miliard 160 milionów zł. stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących.   W 2009 roku na realizację programu przeznacza się w budżecie państwa kwotę 40 milionów zł., w 2010 roku 150 milionów zł., w 2011 kwotę 150 milionów zł., w 2012 kwotę 488 milionów zł., w 2013 kwotę 234 miliony zł., a wroku 2014 kwotę 216 milionów zł.

Rozporządzenie określa wsparcie finansowe na urządzenie placów zabaw w kwocie 63 tys. 850 zł lub 115 tys. 450 zł. w zależności od liczby uczniów w klasach I - III. Obowiązuje wkład własny organów prowadzących szkoły w wysokości 50 procent kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw.   Koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w całości do kwoty 6 lub 12 tys. zł. w zależności od liczby uczniów w klasach I - III.

Harmonogram realizacji IV edycji Rządowego Programu "Radosna szkoła" w 2012r.

10 października 2011r. - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw

1 lisopada 2011r. ( w związku z tym, że 1 listopada jest dniem świątecznym, należy rozumieć, że termin mija 2 listopada 2011r) - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego

do 15 grudnia 2011r. - przekazanie przez wojewodów Ministrowi Edukacji Narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego

do 15 grudnia 2011r. - przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie prowadzonych przez niego szkół do Ministra Edukacji Narodowej

w 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012r. - wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012r. - dokonanie przez wojewodów oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków. Dokonanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceny wniosków szkół przez niego prowadzonych oraz podział środkóww 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia MEN do MF z wnioskiem o uruchomienie środków zaplanowanych w rezerwie celowej - przedłożenie do Ministra Finansów przez wojewodów oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków o zwiększenie budżetu z podaniem klasyfikacji budżetowej

w 15 dni od dnia przekazania środków przez MF - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków szkołom przez niego prowadzonym

do 15 stycznia 2013r. - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku

do 15 stycznia 2013r. - przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do 31 stycznia 2013r. - przekazanie przez wojewodów sprawozdań Ministrowi Edukacji Narodowejdo 30 kwietnia 2013r. - analiza i ocena realizacji programu rządowego na terenie kraju przez Ministra Edukacji Narodowej


Harmonogram realizacji III edycji Rządowego Programu "Radosna szkoła" w 2011r.

10 października 2010r. - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw

1 lisopada 2010r. ( w związku z tym, że 1 listopada jest dniem świątecznym, należy rozumieć, że termin mija 2 listopada 2010r) - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego

do 15 grudnia 2010r. - przekazanie przez wojewodów Ministrowi Edukacji Narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego

do 15 grudnia 2010r. - przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie prowadzonych przez niego szkół do Ministra Edukacji Narodowej

w 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011r. - wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011r. - dokonanie przez wojewodów oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków. Dokonanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceny wniosków szkół przez niego prowadzonych oraz podział środków

w 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia MEN do MF z wnioskiem o uruchomienie środków zaplanowanych w rezerwie celowej - przedłożenie do Ministra Finansów przez wojewodów oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków o zwiększenie budżetu z podaniem klasyfikacji budżetowej

w 15 dni od dnia przekazania środków przez MF - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków szkołom przez niego prowadzonym

do 15 stycznia 2012r. - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku

do 15 stycznia 2012r. - przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do 31 stycznia 2012r. - przekazanie przez wojewodów sprawozdań Ministrowi Edukacji Narodowej

do 30 kwietnia 2012r. - analiza i ocena realizacji programu rządowego na terenie kraju przez Ministra Edukacji Narodowej

Harmonogram realizacji II edycji Rządowego Programu "Radosna szkoła" w 2010r.

10 października 2009r. - (w związku z tym, że data wypada w sobotę, należy rozumieć, że termin mija 12 października 2009r) - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw

1 lisopada 2009r. - ( w związku z tym, że 1 listopada jest dniem świątecznym, należy rozumieć, że termin mija 2 listopada 2009r) - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego

do 15 grudnia 2009r. - przekazanie przez wojewodów Ministrowi Edukacji Narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego

do 15 grudnia 2009r. - przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie prowadzonych przez niego szkół do Ministra Edukacji Narodowej

w 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010r. - wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010r. - dokonanie przez wojewodów oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków. Dokonanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceny wniosków szkół przez niego prowadzonych oraz podział środków

w 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia MEN do MF z wnioskiem o uruchomienie środków zaplanowanych w rezerwie celowej - przedłożenie do Ministra Finansów przez wojewodów oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków o zwiększenie budżetu z podaniem klasyfikacji budżetowej

w 15 dni od dnia przekazania środków przez MF - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków szkołom przez niego prowadzonym

do 15 grudnia 2010r. - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku

do 15 grudnia 2010r. - przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do 31 stycznia 2011r. - przekazanie przez wojewodów sprawozdań Ministrowi Edukacji Narodowejdo 30 kwietnia 2011r. - analiza i ocena realizacji programu rządowego na terenie kraju przez Ministra Edukacji Narodowej

Harmonogram realizacji programu rządowego "Radosna szkoła"w 2009r.

do 20 lipca 2009r. - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw

do 3 sierpnia 2009r. - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego

do 14 sierpnia 2009r. - przekazanie przez wojewodów Ministrowi Edukacji Narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego

do 14 sierpnia 2009r. - przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie prowadzonych przez niego szkół do Ministra Edukacji Narodowej

do 28 sierpnia 2009r. - wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do 11 września 2009r. - dokonanie przez wojewodów oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków. Dokonanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceny wniosków szkół przez niego prowadzonych oraz podział środków

do 18 września 2009r. - przedłożenie do Ministra Finansów przez wojewodów oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków o zwiększenie budżetu z podaniem klasyfikacji budżetowej

do 15 października 2009r. - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków szkołom przez niego prowadzonym

do 15 grudnia 2009r. - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku

do 15 grudnia 2009r. - przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do 31 stycznia 2009r. - przekazanie przez wojewodów sprawozdań Ministrowi Edukacji Narodowej

do 30 kwietnia 2009r. - analiza i ocena realizacji programu rządowego na terenie kraju przez Ministra Edukacji Narodowej

źródło:
http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=130&Itemid=169 


Prezentacja, wizualizacje oraz wnioski do pobrania na stronie:

http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=175