Radosna szkoła

Radosna szkoła

Rada Ministrów przyjęła program rządowy "Radosna szkoła", który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydatktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

Aby zapewnić najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny, warto zadbać o to, aby szkoła podstawowa dobrze zaspokajała ich potrzeby ruchowe. Temu właśnie ma służyć program :Radosna szkoła". Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.

Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw (obejmujące między innymi koszt zagospodarowania terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego).

Realizacja programu rządowego zaplanowana została na lata 2009 - 2014.

W harmonogramie realizacji programu zostały określone m.in. terminy składania wniosków przez dyrektorów szkół i przez organy prowadzące.

W roku 2009 dyrektorzy szkół, dla wsparcia finansowego udzielanego w tym roku, składają wnioski do organów prowadzących do 20 lipca br., a organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły składają wnioski do wojewody do 3 sierpnia br.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=587